Регламент роботи

Версія для друкуВерсія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

Кременчуцької районної

державної адміністрації

03.08.2021 № 261

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Кременчуцької районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

Кременчуцька райдержадміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Райдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Райдержадміністрація є юридичною особою публічного права.

Райдержадміністрація утворена та зареєстрована в порядку визначеному Конституцією України, Законами України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про місцеві державні адміністрації”.

Райдержадміністрація, як орган виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади утворюється, реорганізується та ліквідується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Фінансове забезпечення райдержадміністрації здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання райдержадміністрації та її апарату встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Райдержадміністрація є неприбутковим державним органом.

Райдержадміністрація підзвітна та підконтрольна органам виконавчої влади вищого рівня.

У разі припинення райдержадміністрації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) відповідно до законодавства України всі активи райдержадміністрації зараховуються до державного бюджету або передаються правонаступнику.

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, проводиться головою, заступниками голови, керівником апарату, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл функціональних повноважень між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду шляхом прийняття відповідного розпорядження з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких спрямовуватиметься, координуватиметься та контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення виконання повноважень голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови  (відповідно до функціональних повноважень), а  також із начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації в установленому  порядку.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації, а також із начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації у встановленому порядку.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється юридичним відділом апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату  райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації у встановленому  порядку.

 

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться  за наступними планами:

перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації;

планом основних заходів за участі керівництва райдержадміністрації на тиждень;

планами роботи структурних підрозділів райдержадміністрації на квартал та місяць, а у разі потреби – на рік, або оперативними – на тиждень.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації на рік і квартал здійснюється відділом організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погоджених з заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до  Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших повноважень, визначених законами,  виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, а також делегованих відповідною радою  повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальной сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації,   заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

 

Плани  повинні містити  питання щодо:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік та квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки (або листа-клопотання) керівника  структурного підрозділу або апарату райдержадміністрації, погодженим з заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації і його структурних підрозділів здійснюється з урахуванням положень пункту 9 Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього рішенням заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) на підставі доповідної записки (або листа-клопотання) керівника структурного підрозділу або апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації  здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтею 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю райдержадміністрації розміщує на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а у разі необхідності – за дорученням голови, заступників голови райдержадміністрації сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю райдержадміністрації або інший структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує розміщення у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

15.Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату проекти розпоряджень з основної діяльності та кадрових питань;

здійснює контроль за виконанням та перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих райдержадміністрацій, органами місцевого самоврядування  в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання;

здійснює аналіз причин порушення строків виконання документів;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових  питань,  що  розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними   підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації в

порядку визначеному Законом України ,,Про доступ до публічної інформації”, іншими нормативно – правовими актами у цій сфері та розпорядженнями голови райдержадміністрації;

опрацьовує, в межах повноважень, запити на публічну інформацію, які надходять на адресу райдержадміністрації; здійснює попередній розгляд; реєстрацію; відправляє на розгляд керівництву райдержадміністрації для накладання резолюції; доводить до відома виконавців (розпорядників інформації); контролює: повноту, строки виконання, погоджує відповідь на запит, яку надає розпорядник публічної інформації, та остаточне закриття. Відповідальними виконавцями запиту переважно визначаються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є розпорядниками інформації або до сфери компетенції яких віднесено (може бути віднесено) інформування з питань, які порушені у запиті. Керівники підрозділів райдержадміністрації та безпосередні виконавці згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за надання на запит недостовірної/неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації. Контроль за виконанням запитів, що надходять до райдержадміністрації та в подальшому класифікуються повністю/в окремій частині, як звичайне листування (звернення, направлення за належністю), покладається на виконавця, визначеного резолюцією керівництва райдержадміністрації з обов’язковим інформуванням як запитувача, так і відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації про  остаточне закриття запиту;

забезпечує адміністрування Державного реєстру виборців у межах району;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, у якому розміщений апарат райдержадміністрації;

належний протипожежний стан у приміщеннях, в яких розміщений апарат райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану зі збереженням державної таємниці, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до Регламенту інші функції.

151. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник   самостійного   структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та Положення про апарат районної державної адміністрації.

 

Кадрова робота

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права здійснює сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації,

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб  публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з документування управлінської діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації, що розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності” (зі змінами).

Інструкцією з документування управлінської діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації погоджується  на засіданні експертної комісії апарату Кременчуцької районної державної адміністрації та після експертизи в Державному архіві Полтавської області затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку,  зберігання,  використання  і   знищення   документів   та  інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” (зі змінами) та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.

Дотримання в райдержадміністрації єдиного порядку документування  управлінської діяльності та роботи з документами незалежно від форми їх створення забезпечується відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) та керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації.

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або, які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших управлінських рішень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності” (із змінами), розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню, та інших документів покладається на відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян та запитів на публічну інформацію – на сектор роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджують заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

моніторингу виконання управлінських рішень як складової системи контролю в установі;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж  за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженням, дорученням голів облдержадміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно облдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня,  підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або заступників голови, керівника  апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян — пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу  райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Структурний підрозділ апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

38. Розгляд звернень  громадян  щодо  надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

39. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює  юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації керівнику апарату райдержадміністрації.

40. У своїй діяльності юридичний відділ апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями, дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

41. Основними завданнями юридичного відділу апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

42. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

43. Керівник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

44. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова

утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), комісії. Завдання, функції та персональний склад цих органів визначає голова райдержадміністрації.

Засідання консультативно-дорадчих органів не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання, оформлюються протоколом, який формує їх секретар/відповідальна особа та підписуються головуючим і секретарем/відповідальною особою.

У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи засідань консультативно-дорадчих органів зберігаються у тому ж структурному підрозділі райдержадміністрації, який був ініціатором його скликання.

На вимогу відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації матеріали засідань консультативно-дорадчих органів передаються для упорядкування архівним відділом райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами) утворюється Громадська рада.

Координація роботи Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації забезпечується сектором інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

Рішення Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації оформляються протоколом, який формує її секретар.

45. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі - колегія)  у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), заступників голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

46. До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

47. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою райдержадміністрації. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові — у міру потреби. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

48. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

Засідання колегії оформляється протоколом, який формує відповідальний працівник відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

Протокол підписує голова райдержадміністрації – голова колегії (або головуючий на засіданні) та відповідальний працівник відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації.

Після підпису головою райдержадміністрації – головою колегії протокол є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

49. Відділ організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю райдержадміністрації – технічний запис та мультимедійний супровід засідання.

50. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

51. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення щотижневих нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до Порядку підготовки щотижневих нарад у голови районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації.

Організація проведення інших нарад у голови райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації або територіальні органи виконавчої влади, які ініціювали проведення наради.

Організація проведення нарад у першого заступника голови, заступників голови (відповідно до функціональних повноважень) покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та відділ організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації.

Організація проведення нарад у керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації.

52. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань — подаються у день проведення наради.

53. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення наради. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у заступників голови райдержадміністрації оформляє відповідний працівник відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації або відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, за ініціативою якого проводилась нарада.

Протоколи нарад у заступників голови райдержадміністрації та документи до них зберігаються у відповідного працівника відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ.

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації оформляє відповідний працівник відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації або за дорученням керівника апарату – відповідальна особа структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, за ініціативою якого проводилась нарада.

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації зберігаються у відповідального працівника відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації.

54. За результатами розгляду питань на нараді у голови райдержадміністрації у разі необхідності можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або даються доручення голови райдержадміністрації.

За результатами розгляду питань на нараді у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або дано доручення заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, підготовка проектів яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації та відповідних працівників апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації або особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

55. Право  офіційно  повідомляти  засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

56. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

57. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі — проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Усі розробники, окрім апарату райдержадміністрації, надають проект розпорядження голови райдержадміністрації разом із супровідним листом (додаток 7).

58. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

59. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної  громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження

у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень ("за замовчуванням"). Погоджувач несе відповідальність за відповідне погодження „за замовчуванням”.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.     

У довідці за замовчуванням не зазначаються ті заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, чиї погодження не скріплені особистим підписом керівника установи або виконувача його обов’язків.

Довідка про погодження проекту розпорядження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

60. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.   

61. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 4 (чотирьох) аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

62. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом.   До   таких   проектів  розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

63. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

64. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення  недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Термін видачі розпоряджень на виконання рішення колегії облдержадміністрації становить 5 (п’ять) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

65. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

засвідчену копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження;

засвідчену копію повідомлення про оприлюднення проекту.

66. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 57 — 63 цього Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації, що займається його опрацюванням.

67. Усі проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

 

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

68. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

69. Проект розпорядження з основної діяльності візується керівником органу виконавчої влади, у якому його створено, в обов’язковому порядку - начальником відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації; начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації; керівником апарату райдержадміністрації; заступником голови райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень. Розробник проекту розпорядження може долучати до погодження керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших зацікавлених осіб.

Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується начальником відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації; начальником відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації; начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації; керівником апарату райдержадміністрації; заступником голови райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Процедура та інші вимоги щодо візування проекту розпорядження з кадрових питань  (особового складу)  визначені  Інструкцією  з  документування управлінської діяльності в Кременчуцькій районній державній адміністрації.

Під час погодження та візування проекту розпорядження зазначається посада, ініціал імені (ім’я) та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Після завершення процедури погодження, всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються на погодження керівнику апарату райдержадміністрації, і лише потім – на підпис голові райдержадміністрації.

70. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження з основної діяльності відповідно до „Переліку на відправку розпорядження голови райдержадміністрації” доводяться до їх виконавців у такий спосіб: тих, які є користувачами СЕДО „АСКОД” – через СЕДО „АСКОД”; іншим виконавцям надсилається паперова версія у порядку, передбаченому Інструкцією з документування управлінської діяльності в Кременчуцькій районній державній адміністрації.

„Перелік на відправку розпорядження голови райдержадміністрації” готує розробник розпорядження.

Електронною поштою копію розпорядження має право розсилати лише його розробник за умови отримання копії розпорядження через СЕДО „АСКОД” або паперової його копії та включення отримувачів у „Перелік на відправку розпорядження голови райдержадміністрації”.

Розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднюються на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру, а також ті, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

У разі потреби розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру оприлюднюються згідно з вимогами чинного законодавства.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і

набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і їх підписує:

керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, який є його розробником;

керівник апарату райдержадміністрації – якщо розробником розпорядження є структурні підрозділи апарату райдержадміністрації;

заступник голови райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень – якщо розробником розпорядження є територіальний орган центрального органу виконавчої влади.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

71. Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

72. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації  на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (із змінами).

73. Організація проведення публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації покладається на головного розробника.

Головний розробник подає до сектору інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

74. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

75. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

76. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження місцевою держадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено_______________________________________

                                                                                              (найменування структурного підрозділу,

_____________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

_____________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

 

_________________                                            ______________________________  

         (посада)                                                                                    (ініціал (ім’я)  та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_________________                                             ______________________________

         (посада)                                                                                     (ініціал (ім’я)  та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_________________                                           _______________________________

       (посада)                                                                                      (ініціал (ім’я)  та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_________________                                           _______________________________

       (посада)                                                                                      (ініціал (ім’я)  та прізвище)

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 регламенту Кременчуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ___________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: ______________________________________________________________

 

_______________________          ___________        __________________________

(найменування посади керівника                       (підпис)                      (ініціал (ім’я)  та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником )

 

____ ___________ 20_ р.                   

      

 

Додаток 2

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження  позицій

 

щодо проекту  розпорядження _____________________________________________

(назва)

 

  1. Ураховані зауваження  (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

  1. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування  структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування  причин відхилення  зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

______________________             _______________      ________________________

(найменування посади керівника                           (підпис)            (ініціал (ім’я ) та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що  є головним розробником)

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

 

 

Додаток 3

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження   _____________________________________________

(назва)

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

         7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

         8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

(найменування посади керівника                                 (підпис)                             (ініціал (ім’я)  та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Додаток 4

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту  розпорядження ______________________________________________

(назва)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення                проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________           _______________    ___________________________

(найменування посади керівника                    (підпис)                  (ініціал (ім’я) та прізвище)

 структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

                                                     ______________________________________

(найменування  структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

 

         Відповідно до регламенту ____________________ державної адміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від___________ № ______, повертаємо проект  розпорядження ________________________________________________ для   приведення  його

                                   (назва)

у  відповідність  з вимогами пункту __________________ зазначеного Регламенту.

 

 

Додаток: на  ______ арк.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________         ___________            ___________________

(заступник  голови   -  керівник                                  (підпис)                       (ініціал (ім’я) та прізвище)

апарату, керівник апарату)

 

 

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

 

Додаток 6

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу апарату Кременчуцької  районної державної адміністрації

 

до проекту розпорядження  ____________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження   розроблено ________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

______________________________________________________________________________________

іншого органу, що є  головним  розробником)

 

  1. За результатами  проведеної експертизи виявлені  невідповідальності:

 

  1. ___________________________________________________________

                                 (Конституції  і  законам  України, іншим   актам   законодавства,

 

розпорядження голови держадміністрації)

 

  1. ____________________________________________________________

(вимогам  нормопроектувальної  техніки – зазначаються  недоліки,

______________________________________________________________________________________

зокрема  логічні та змістовні)

2. Узагальнений висновок ___________________________________________________

    (наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту

______________________________________________________________________________________

в  цілому, оцінюється правова доцільність прийняття  та обґрунтованість проекту,

______________________________________________________________________________________

доцільність способу  правового врегулювання  питання, порушеного в  ньому)

 

Правову  експертизу проекту  розпорядження  проведено:

 

____________________________          ______________         ________________

       (найменування посади працівника                            (підпис)                               (ім‘я та прізвище)

         юридичного відділу)

 

 

_________________________________                   ______________                ____________________

   (керівник  юридичного відділу)                                   (підпис)                            (ім‘я та прізвище)

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

до регламенту Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

Зразок супровідного листа до

проекту розпорядження

голови облдержадміністрації

з основної діяльності

(оформляється на бланку

розробника розпорядження)

 

 

Дата, реєстраційний номер

                                                                                     Райдержадміністрація

 

 

Надсилаємо для погодження проект розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації (назва розпорядження у лапках).

Додатки: на ____ арк.*

 

 

Посада                         (підпис)                          Ініціал імені (ім’я) ПРІЗВИЩЕ

 

 

Прізвище виконавця, робочий телефон

 

______________________________________________________________

 

*Примітка: Додатки які до подаються разом із супровідним листом:

1) проект розпорядження на бланку райдержадміністрації з підписами осіб, що візують проект розпорядження відповідно до вимог Регламенту та Інструкції з документування управлінської діяльності в Кременчуцькій районній державній адміністрації;

2) пояснювальна записка до проекту розпорядження;

3) довідка про погодження проекту розпорядження;

4) інші документи, передбачені пунктами 59 – 70 Регламенту

 

 

 

Наверх ↑